Doel:
Meet- en inspectiesysteem waarmee lichtintensiteitsniveaus met een rijdend voertuig zijn te meten.
Omschr:
Het oorspronkelijke GT-lux optisch meetsysteem systeem bestaat wat betreft meethardware uit een CANbus gebaseerde sensor, remote activatieknop en een protocol convertor. Besloten is om de oorspronkelijke weg van analoog meten van het licht weer in ere te herstellen.
Bij onderzoek bleek namelijk dat het toepassen van digitaal filteren in de data-analyse fase meer flexibiliteit opleverde wat betreft storingsonderdrukking of toepassing van andere manieren van data-analyse.
De in embedded firmware geprogrammeerde sensor functioneerde goed maar minder flexibel o.a. door het gebruik van een custom CANbus communicatieprotocol.
Een ander voordeel is dat andere sensoren of instrumenten ook aangesloten kunnen worden zodat andere fysische grootheden ook mobiel te bemeten zijn met het systeem.
Verder is besloten om de applicatie op te knippen in 2 delen, het meetgedeelte en het analyse gedeelte.
De ervaring leert dat men gedurende het meten niet analyseert en omgekeerd. Bovendien levert deze keuze de mogelijkheden op om de analyse centraal en/of cloudgebaseerd te verzorgen en te publiceren.
De meet-technicus hoeft er alleen voor te zorgen dat hij z’n meting goed uitvoert; over het verder analyseren van de data hoeft deze zich niet druk te maken. Verder blijft de expert-kennis analyse en interpretatie centraal.
De meetsensor is nu weer de oorspronkelijke prototype sensor/voorversterker zodat iets meer flexibiliteit is ontstaan wat betreft oplossingen. Wel is aan robuustheid ingeboet, de sensor is niet meer weersbestendig.
De analyse-software bestaat uit twee delen:
1) De automatische data-verwerking, een module die autonoom data automatisch analyseert en rapporteert. De opzet voorziet in een contract-gebaseerd systeem voor de klant: zonder menselijke tussenkomst wordt automatisch een klant-specifiek analyserapport opgewekt (ontwikkeld in zomer 2022).
De ene klant heeft interesse in lampdegradatie, de andere in dark spots en weer een in wandvervuiling. Deze specifieke wensen vertalen zich in specifieke instelling van de analyses. Doordat het ontwikkelteam dit in eigen beheer ontwikkelt is er daarom ruimte om specifieke analyse-wensen toe te voegen. Verder voordeel is efficiëntie, snelle beschikbaarheid van het rapport en mogelijkheden tot afscherming van de data.
2) Een editor waarmee het meetproject, dus zowel de meet-instellingen als de analyse-parameters, ingesteld kunnen worden. Minimalisatie van instelfouten door een volledige set instellingen per project. Omdat er vele tientallen verschillende parameters betrekking hebben om de meting en de analyse is dit geen overbodige luxe, zeker omdat het gaat om minieme variaties in het na analyse ontstane resultaat. Bij meting, analyse en rapportage worden die instellingen meegeleverd.
Result:
Een verdere praktische verbetering van het meetsysteem-concept: scheiding tussen meten en analyseren.
H.W.:
GT-LUX sensor (WJ van Hoek innovatieve electronica)
input:

output:
PDF meet/analyse rapport
dacq:
NI-DAQ USB data-acquisitie
comm:
klant:
intern project
contact:

periode:
2015 – (lopend)